วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนการตลาดแบบง่ายฯ

ถึงลูกศิษย์ ที่รักวันนี้อาจารย์ชัช จะบอกเคล็ดลับในการประกอบธุรกิจให้ประสพความสำเร็จ มีหลัก 2 ประการดังนี้ 1. คุณภาพของสินค้าต้องดี 2. ต้องมีแผนธุรกิจที่ดี แผนธุรกิจเหมือนเรือที่เดินโดยมีหางเสือ มีทิศทางแน่นอน มีเป้าหมายชัดเจน แผนธุรกิจที่จะสอนให้เรารู้ และ วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อด้อย ของเรา เปรียบสเหมือนคำสุภาษิต จีนที่ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
แผนธุรกิจฉบับชาวบ้าน ด้วยภาษาง่ายฯ ขอให้อ่านให้เข้าใจ ก่อนทำธุรกิจเพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราแตกต่างกว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่มีแผน ครับ
แผนธุรกิจฉบับง่ายฯ
1. คำนำ
ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่ ถ้ามีการเริ่มต้นที่ดีแล้ว ก็เท่ากับว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม การทำแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ความมั่นใจ และทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ คู่มือการจัดทำแผนธุรกิจฉบับชาวบ้าน มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมในครอบครัว ได้มีโอกาสศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนทำธุรกิจ และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2. แผนธุรกิจคืออะไร?
แผนธุรกิจ คือ เครื่องมือซึ่งนักลงทุนหรือผู้ประกอบการสามารถใช้เพื่อกำหนดขั้นตอน และทิศทางการดำเนินธุรกิจ อย่างมีแบบแผน และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ จุดหมายนี้อาจเป็นผลกำไร หรือความพึงพอใจอื่นๆ นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังถูกใช้เสนอแก่หุ้นส่วน หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่วมทุน หรือการพิจารณาเงินกู้

3. ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
แผนธุรกิจที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
· กระชับ
· ครอบคลุมเนื้อหาที่สำกัญ
· ง่ายต่อการเข้าใจ
· ปฏิบัติตามได้จริง

4. ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ ?
โดยปกติแล้ว แผนธุรกิจจะประกอบด้วย 5 ส่วนที่สำคัญดังนี้
1. แผนการตลาด
2. แผนการผลิต
3. แผนการเงิน
4. แผนการจัดองค์กร
5. แผนสำรองฉุกเฉิน
ก่อนจะเริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจลองตั้งคำถามง่ายๆ ในใจดังต่อไปนี้
ð เป้าหมายการทำธุรกิจ คืออะไร ?
ð เรามีความถนัดอะไร ?
ð เราอยู่ในธุรกิจอะไร ?
ð เราจะขายสินค้า หรือให้บริการอะไร ?
ð ตลาด (ผู้ซื้อ หรือ ลูกค้า) หรือแหล่งที่ขาย ของเราอยู่ที่ไหน ?
ð ใครเป็นผู้ซื้อ หรือเป็นลูกค้าของเรา ?
ð ใครเป็นคู่แข่งของเรา ?
ð แผนการขายของเราเป็นอะไร ?
ð เราต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าไร ?
ð เราจะผลิตอย่างไร ?
ð เราจะจัดองค์กรเพื่อบริหารธุรกิจอย่างไร ?
ð เราจะต้องทบทวนแผนธุรกิจเมื่อไร ?
ð หากประสบปัญหา จะแก้ไขอย่างไร หรือจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหน ?
คำถามข้างต้น เป็นจุดเริ่มให้คุณได้คิดว่า การเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่าง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษา หาข้อมูล และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง และเป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่ตนเอง

5. ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ
กำหนดประเภทธุรกิจ และเป้าหมาย
จัดทำแผนการตลาด
จัดทำแผนการผลิต
จัดทำแผนองค์กร
จัดทำแผนการเงิน
จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน

6. กำหนดประเภทธุรกิจธุรกิจ
6.1
1. เป้าหมาย

1.1 เราจะทำธุรกิจประเภทอะไร ?
ในการจัดทำแผนธุรกิจ คำถามที่ต้องพิจารณาอันดับแรกคือ เราจะทำธุรกิจประเภทอะไร ? ช่องว่างข้างล่างนี้ ขอให้ลองเขียนว่าคุณอยากจะทำธุรกิจอะไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หลังจากนั้นลองถามตัวเองว่าใครคือลูกค้าของเรา ลูกค้าเราต้องการอะไร และอะไรที่ลูกค้าต้องการ แต่สินค้าหรือบริการของเราไม่มีให้ ?
ใครจะเป็นลูกค้าของเรา ?

ลูกค้าต้องการอะไร ?

สินค้าของเราขาดอะไร ที่ลูกค้าต้องการ ?


6.2 กำหนดเป้าหมาย
ในการดำเนินธุรกิจ ควรมีการกำหนดเป้าหมาย หรือจุดหมายที่เราอยากไปให้ถึง เพราะเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่เราทำอยู่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลประกอบการ กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากผลประกอบการ (เช่น กำไร หรือ ยอดขาย) มีปริมาณน้อยกว่าเป้าหมาย เราก็ควรทำการปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้น การตั้งเป้าหมายควรกำหนดเป็นจำนวนตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้ ตัวอย่างเช่น “เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจผลิตกล้วยตากขาย จะต้องได้กำไรไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน หรือ 120,000 บาท ต่อปี”
ลองกำหนดเป้าหมายของคุณลงในช่องว่าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.3 การประเมินความสามารถในเชิงธุรกิจ
ขั้นต่อไปคือ การตรวจสอบธุรกิจของคุณ ว่ามีข้อได้เปรียบ และข้อจำกัดอะไร เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนธุรกิจต่อไป
ข้อได้เปรียบ – ลองพิจารณาดูว่าธุรกิจของคุณมีจุดเด่น (เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง) ในด้านใด ตัวอย่างเช่น สินค้าหรือบริการของคุณมีอะไรพิเศษ สามารถดึงดูดใจลูกค้า ความสามารถและความชำนาญของลูกจ้าง เทคนิคในขบวนการผลิต ที่ตั้งของโรงงานอยู่ในจุดได้เปรียบอย่างไร เป็นต้น
ข้อจำกัด – ลองค้นหาว่าธุรกิจของคุณ มีข้อจำกัด หรือข้อเสียใดบ้าง เช่น ข้อจำกัดด้านการเงิน ตำแหน่งที่ตั้ง คุณภาพสินค้า ด้านการบริการ การส่งมอบไม่ตรงเวลา ไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. แผนการตลาด
เมื่อได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ในธุรกิจใดแล้ว คุณก็ควรเริ่มวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาดเสียที แผนการตลาดจะช่วยให้เรารู้ว่าจะขายสินค้าให้ใคร และจะขายได้มากน้อยเท่าใด ความสำเร็จทางการตลาดเริ่มจากตัวคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การตลาด ลูกค้า และคู่แข่งต่างๆ ก่อนที่จะทำการวางแผนการผลิต คุณต้องสามารถชี้บ่งการตลาดของคุณ ได้ เช่น ใครเป็นลูกค้าของคุณ ทำไมลูกค้าจึงซื้อสินค้าของคุณ ตลาดของสินค้ามีการเติบโตหรือไม่ ตลาดขึ้นกับฤดูกาลหรือไม่ คุณต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดเท่าไร ? แหล่งที่สามารถให้ข้อมูลทางการตลาดประกอบด้วยหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอิสระ เช่น กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมศุลกากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานวิจัยด้านการตลาดและการลงทุน สมาคมต่างๆ รวมถึงเอกสารในห้องสมุดของสถาบันการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลการสำรวจประชากรสามารถแสดงตัวเลข อายุ อุปนิสัย กำลังการซื้อ ในแต่ละพื้นที่ได้ นอกจากนี้ตัวเลขการ นำเข้า-ส่งออกโดยกรมศุลกากร และกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของตลาดสินค้าต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับหน่วยงานในระดับจังหวัดเช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจังหวัดเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ก็เป็นแหล่งข้อมูลทางการตลาดที่สำคัญเช่นกัน

7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
· ชื่อผลิตภัณฑ์ …………………………………………………………………………………………….
· ลักษณะผลิตภัณฑ์ ………………………………………………………………………………………
· ลักษณะบรรจุภัณฑ์………………………………………………………………………………………
· การนำไปใช้ประโยชน์ ……………………………………………………………………………………
7.2 แนวโน้มทางการตลาด
แนวโน้มทางการตลาด หมายถึง ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยพิจารณายอดขายในช่วยระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้คุณ ควรบันทึกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ด้วย

ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ
แหล่งข้อมูล
ยอดขาย 5 ปีที่แล้ว*
ยอดขายปัจจุบัน*
ยอดขายในอีก
5 ปี ข้างหน้า
1.

หน่วย
หน่วย
หน่วย
บาท
บาท
บาท
2.

หน่วย
หน่วย
หน่วย
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ : * หากเป็นสินค้าชนิดใหม่ หรือไม่มีตัวเลขการขายในอดีต ก็ไม่ต้องบันทึก

7.3 ส่วนแบ่งตลาด
ให้บันทึกว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณจะขายในประเทศ หรือส่งออก เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์
ผลิตภัณฑ์ / บริการ
ตลาดในประเทศ %
ตลาดต่างประเทศ %
1.


2.7.4 ประมาณการยอดขาย

ยอดขายทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ # 1
ผลิตภัณฑ์ # 2
ปีนี้

บาท
บาท
บาท
หน่วย
หน่วย
หน่วย
ปีหน้า

บาท
บาท
บาท
หน่วย
หน่วย
หน่วย

7.5 ช่องทางการจำหน่าย
ช่องทางการจำหน่าย หมายถึง วิธีการ และสถานที่ที่สินค้าถูกวางจำหน่าย เช่น คุณขายสินค้าให้ลูกค้าโดยตรง หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และค่าใช้จ่ายจากการใช้ช่องทางจำหน่ายเหล่านี้เป็นเท่าไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระบุชื่อลูกค้าสำคัญของคุณ จำนวนเงินที่ลูกค้าซื้อจากคุณ ในแต่ละผลิตภัณฑ์

7.6 คู่แข่งทางการตลาด
การศึกษาคู่แข่ง ทำให้เราทราบว่า สินค้าที่เรากำลังผลิตจำหน่าย มีผู้ผลิตขายอยู่แล้วในขณะนี้หรือยัง และมีปริมาณมากน้อยเท่าใด ทั้งนี้เพื่อมาวิเคราะห์ว่า เราจะผลิตในรูปแบบอื่นใดได้บ้าง
7.7 จุดที่เหนือคู่แข่ง
ธุรกิจของคุณสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดมาได้อย่างไร ? ลองพิจารณาหัวข้อข้างล่างนี้ และทำเครื่องหมาย 3ลงในช่องที่คุณ คิดว่าได้เปรียบคู่แข่ง พร้อมกับระบุเหตุผลความได้เปรียบนั้นๆ

ข้อได้เปรียบ ผลิตภัณฑ์ # 1 ผลิตภัณฑ์ # 2 ผลิตภัณฑ์ # 3
1. ราคา o o o
2. สมรรถนะ o o o
3. ความทนทาน o o o
4. ประโยชน์ใช้สอย o o o
5. ความเที่ยงตรง o o o
6. ง่ายต่อการใช้งาน o o o
7. ง่ายต่อการดูแลรักษา o o o
8. ง่ายต่อการติดตั้ง o o o
1. ขนาด และนำหนัก o o o
2. รูปลักษณ์ o o o
3. ข้อได้เปรียบอื่นๆ o o o
สิ่งที่คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่เหมือนใคร………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

7.8 การประเมินคู่แข่ง
ลองค้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของคู่แข่ง และเขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ คู่แข่งของคุณ ใช้ เช่น กลยุทธ์การตลาด ความสามารถในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นต้น
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หากคู่แข่งของคุณ ได้ถอนตัวจากตลาด หรือปิดกิจการไป หาเหตุผลที่ทำให้เขาเหล่านั้นถอนตัว
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

7.9 นวัตกรรม
นวัตกรรม หรือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อะไรที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ลองเขียนมาตรการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ และประมาณการค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการคิดค้น
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสถาบันค้นคว้าวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกจำนวนมาก

7.10 การส่งเสริมการตลาด
การส่งเสริมการตลาด คือวิธีการที่ใช้ในการทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การให้ส่วนลดพิเศษ เป็นต้น แล้วระบุค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
…………………………………………………………………………………………………………………
7.11 การบริการลูกค้า
ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะพิจารณาการให้บริการหลังการซื้อสินค้าจากบริษัท การให้บริการมีหลายรูปแบบเช่น บริการติดตั้งหลังการขาย บริการบำรุงรักษา บริการที่ปรึกษา การประกันความเสียหาย เป็นต้น ลองพิจารณาว่าคุณสามารถปรับปรุงการให้บริการของธุรกิจคุณ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

8. แผนการผลิต
ในการจัดทำแผนธุรกิจ คุณต้องคำนึงถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแปลงวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป โดยมีปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วัตถุดิบ บุคลากร เครื่องจักร เป็นต้น รวมถึงการคำนวณหาต้นทุนการผลิต ดังนี้
8.1 กระบวนการผลิต
พิจารณาขั้นตอน กระบวนการผลิตสินค้า อธิบายขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ ถึงสินค้าสำเร็จรูป
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
8.2 วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้
แหล่งวัตถุดิบ
ราคาต่อหน่วย
ข้อคิดเห็น (ตำแหน่ง ,การส่งมอบ, การขาดแคลน เป็นต้น)
1.2.3.4.
8.3 ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง
พิจารณาวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนแต่ละอย่างถึงจำนวนที่จำเป็นต้องหาซื้อมาเก็บในคลังสินค้า
วัตถุดิบที่ใช้
จำนวนที่เก็บในคลัง
ปริมาณคงเหลือต่ำสุด
ที่ต้องเริ่มสั่งซื้อ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
1.2.3.4.8.4 เครื่องจักร และอุปกรณ์หลักในโรงงาน

เครื่องจักร / อุปกรณ์

สภาพเครื่องจักร
ความเป็นเจ้าของ

ค่าใช้จ่ายต่อปี
เจ้าของ
เช่า
1.
2.
3.
4.

8.5 ความชำนาญของลูกจ้างทางตรง (พนักงานที่อยู่ในสายการผลิต)
ระดับความชำนาญ
จำนวนคนที่ต้องการ
ค่าใช้จ่าย/ปี
จำนวนที่จัดหาได้
1.2.3.4.
8.6 ความชำนาญของลูกจ้างทางอ้อม (พนักงานที่อยู่ไม่ได้ทำหน้าที่ในสายการผลิต เช่น ผู้จัดการโรงงาน, คนทำความสะอาด, คนจัดเก็บสต็อก เป็นต้น)
ระดับความชำนาญ
จำนวนคนที่ต้องการ
ค่าใช้จ่าย/ปี
จำนวนที่จัดหาได้
1.2.3.4.
ถ้าคุณ ยังไม่ได้จ้างบุคลากรเหล่านี้ คุณจะหาพวกเขาได้จากที่ใด………………………………………

8.7 สมรรถนะของลูกจ้าง และการพัฒนาความสามารถ
ลูกจ้างหรือพนักงานนับเป็นสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งของวิสาหกิจหนึ่งๆ โปรดระบุว่าคุณจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเป็นนักคิด ความพึงพอใจ ของพวกเขาได้อย่างไร ? (ยกตัวอย่างเช่น การฝึกอบรม การให้รางวัล หรือการสร้างบรรยากาศที่ดี เป็นต้น)……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
8.8 พื้นที่ในการทำงาน / ผลิตสินค้า
ในการผลิตสินค้าของคุณ จำเป็นต้องมีพื้นที่ใช้สอยเท่าไรในการ จัดเก็บ ผลิต เคลื่อนย้าย จัดแสดงสินค้า และพื้นที่เหล่านี้ต้องมีขนาดหรือจำนวนเป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการหรือไม่อย่างไร

พื้นที่ใช้สอยสำหรับ
ขนาดพื้นที่ (ต.ร.ม.)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ / เช่า
1.


2.


3.


4.9. การคำนวณต้นทุนสินค้า และการตั้งราคา

9.1 ต้นทุนวัตถุดิบ (ต่อเดือน)

ลำดับ
รายการวัตถุดิบ
จำนวนที่ใช้
ราคาต่อหน่วย
รวมเงิน


รวมต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด


ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย = ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด (บาท) =
ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)

9.2 ค่าแรงงานในการผลิตสินค้า (ต่อเดือน หรือ ต่อวัน)

รายการ
จำนวน
อัตราค่าจ้าง
รวมเงิน
รวมค่าแรงงานทั้งสิ้น


ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย = ต้นทุนค่าแรงงานทั้งหมด (บาท) =
ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)


9.3 ค่าใช้จ่ายในโรงงาน (ต่อเดือน)

รายการ
รวมเงิน
1. ค่าไฟฟ้า

2. ค่าน้ำประปา

3. ค่าขนส่งวัตถุดิบ

4. ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องจักร

5. ค่าเช่าโรงงาน

6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

8. ค่าสวัสดิการคนงาน

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งสิ้น


ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วย = ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมด (บาท) =
ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย)


9.4 สรุปต้นทุนสินค้าทั้งหมด ต่อหน่วย
ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย = ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย + ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย + ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วย
= ……………………. บาท ต่อหน่วย

10. การตั้งราคาสินค้า
ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย = ………………………….. บาท
วิธีการกำหนดราคาสินค้า มี 3 วิธีหลักดังนี้
¶ ตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ = …………………… บาท
· ตั้งราคาตามคู่แข่ง = …………………… บาท
¸ ตั้งราคาตามความต้องการของตลาด = …………………… บาท

11. แผนการเงิน
เงินจำเป็นต่อการทำให้แผนของคุณประสบความสำเร็จ บางครั้งเงินก็เป็นตัววัดความสามารถในการทำธุรกิจของคุณ และเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาเงินกู้ของสถาบันการเงินอีกด้วย ในการที่คำนวณจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้นั้น คุณต้องทำความเข้าใจ และจัดทำตารางบัญชีงบการเงินที่สำคัญ 3 อย่างดังนี้
· บัญชีงบประมาณกำไร – ขาดทุน
· บัญชีงบประมาณกระแสเงินสด
· บัญชีประมาณการงบดุล
หลังจากนั้นเป็นคราวของคุณ ที่จะพบปะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน จำไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะทำหน้าที่ช่วยคุณได้อย่างดี ฉะนั้นคุณควรแบ่งปันข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีแก่พวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยคุณ ในด้านการให้เงินกู้ยืม
1.1 แผนการชำระเงินกู้
ในการดำเนินธุรกิจ คุณอาจจำเป็นต้องกู้เงินมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ก็ต้องชำระดอกเบี้ย และเงินต้นคืนแก่สถาบันการเงิน ดังนี้

เงินกู้จำนวน………………………. บาท อัตราดอกเบี้ย ……………….. % ระยะเวลาให้กู้……………ปี

ปีที่
เงินต้น
ชำระเงินต้น
(ปีละ)
ชำระดอกเบี้ย
(ปีละ)
รวมชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
เงินต้นคงเหลือ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

รวมทั้งหมดดอกเบี้ยที่ต้องชำระต่อปี = เงินต้น X อัตราดอกเบี้ย
100

11.2 ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร (ต่อเดือน)

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร จะไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต ณ โรงงาน แต่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสำนักงาน โดยจะถูกใช้ในงบบัญชีต่างๆ

รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
เงินเดือนเจ้าของ


เงินเดือนเสมียน


ค่าเช่าสำนักงาน


ค่าเครื่องเขียน


ค่าจัดส่งเอกสาร


ค่าธรรมเนียมราชการ


ค่าน้ำมันรถ


ค่าสวัสดิการพนักงาน


ค่าติดต่อสื่อสาร


ค่าใช้จ่ายอื่นๆ


รวมทั้งสิ้น
11.3 บัญชีงบประมาณการกำไร-ขาดทุน
จัดทำขึ้นเพื่อคำนวณว่าธุรกิจดำเนินไปได้ดีหรือไม่ โดยคุณควรประมาณการยอดขาย และค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แบบฟอร์มของงบกำไร-ขาดทุน จะมีลักษณะดังนี้

รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
มูลค่ายอดขายสุทธิ


(หัก) ต้นทุนสินค้าขาย ณ โรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รายได้ก่อนหักภาษี และดอกเบี้ย


(หัก) ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
ดอกเบี้ย O/D
รายได้ก่อนหักภาษี


(หัก) ภาษีเงินได้


กำไรสุทธิ


กำไรสะสม
11.4 บัญชีงบประมาณกระแสดเงินสด
จัดทำขึ้นเพื่อดูว่าคุณ มีเงินสดเพียงพอในการใช้คืนหนี้สินในอนาคตหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าไร ? คุณจำเป็นต้องคาดการณ์ยอดขาย และค่าใช้จ่าย รวมถึงหนี้สินทั้งหมด ภายในช่วงเวลาอย่างน้อย 1 ปี ดังแบบฟอร์มข้างล่างนี้
รายการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ปีที่ 6
ปีที่ 7
ปีที่ 8
ปีที่ 9
ปีที่ 10
กระแสเงินสดรับ
- เจ้าของ และหุ้นส่วน (1)
- เงินกู้ระยะยาว (2)
- เงินกู้ระยะสั้น O/D (3)
- ยอดขายเก็บเงินได้แล้ว (4)
รวมเงินสดรับ (5) = (1 + 2 + 3 + 4)


กระแสเงินสดจ่าย
- เงินซื้อสินค้าทุน (6)
- ชำระเงินเจ้าหนี้ (7)
- ค่าแรงงาน (8)
- ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ณ โรงงาน) (9)
- ค่าใช้จ่ายในการขาย (ณ สำนักงาน) (10)
- ชำระเงินต้น (11)
- จ่ายดอกเบี้ย (12)
- ภาษีเงินได้ (13)
รวมเงินสดจ่าย (14) =(6+7+8+9+10+11+12+13)


กระแสเงินสดสุทธิ (5) – (14)


กระแสเงินสดสะสม


11.5 บัญชีประมาณการงบดุล
จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางการเงินของธุรกิจ ณ ช่วงเวลาที่ใดเวลาหนึ่ง โดยประกอบด้วยรายการที่คุณเป็นเจ้าของ ส่วนของการลงทุน และหนี้สินทั้งหมด ดังนี้

รายการ
มูลค่าจริง
ประมาณการ
ทรัพย์สินหมุนเวียน
- เงินสดในมือ และธนาคาร (1)
- ลูกหนี้ (2)
- สินค้าคงคลัง (วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป) (3)


รวมทรัพย์สินหมุนเวียน (4) = (1 + 2 +3)


ทรัพย์สินถาวร
- ที่ดิน (5)
- อาคารโรงงาน (6)
- เครื่องจักร และอุปกรณ์ (7)
- ยานยนต์ (8)
- รายจ่ายก่อนการดำเนินงาน (9)


รวมทรัพย์สินถาวร (10) = (5 + 6 +7 + 8 +9)


รวมทรัพย์สินทั้งหมด (11) = (4 + 10)


หนี้สิน และส่วนของทุน
- เงินกู้ระยะสั้น (O/D) (12)
- เจ้าหนี้ (13)
- เงินกู้ระยะยาว (14)
- เจ้าของและหุ้นส่วน (15)
- กำไรสะสม (16)


รวมหนี้สิน และส่วนของทุน (17) = (12+13+14+15+16)
12. แผนผังองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ผังองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการอ้างถึงระดับการสั่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งหมดขององค์กร ลองพิจารณาวาดแผนผังขององค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับล่างสุดลงดังตัวอย่างข้างล่างนี้ โดยแต่ละระดับเชื่อมโยงด้วยเส้นสายการสั่งงาน พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน

ฝ่ายคุณภาพ
ที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายตลาด
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการ
แผนกจัดซื้อ
แผนกการเงิน
แผนกขาย
แผนกสรรหาคน
แผนกผลิต
แผนกบัญชี
แผนกวิจัยตลาด
แผนกสวัสดิการ
แผนกบำรุงรักษา
แผนกประเมิน
แผนผังองค์กร

13. ข้อควรพิจารณาอื่นๆ
ในการที่จะทำให้แผนธุรกิจของคุณ สามารถใช้งานได้จริง และประสบผลสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีการควบคุม ประเมินผล และการป้อนกลับ ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณกำไร-ขาดทุนซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำธุรกิจของคุณ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานั้น คุณ ไม่ต้องรอถึง 12 เดือนเพื่อดูผลประกอบการ คุณจำเป็นต้องพิจารณาตัวเลขในแต่ละช่วง หรือแต่ละเดือนเพื่อให้แผนที่คุณ ตั้งไว้ถึงเป้า นอกจากนี้ประมาณการงบกระแสเงินสดของคุณ จะต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ระบบการควบคุมและการจัดการของคุณ ต้องสามารถให้ข้อมูลทั้งในด้านสินค้าคงคลัง, การผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การขาย, และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

13.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
แผนธุรกิจของคุณได้มีการประมาณการตัวเลขต้นทุน-ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิต จงใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นมาตรฐานในการวัดผลการดำเนินธุรกิจประจำวัน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยในการควบคุมเวลาการทำงานของเครื่องจักร เวลาการปฏิบัติงานของลูกจ้าง เวลาที่สูญเสีย เพื่อให้อยู่ในขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ การจัดทำรายงานผลการผลิตอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

13.2 ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ
สินค้าที่ไม่มีคุณภาพทำให้ธุรกิจต้องสูญเสียลูกค้า เมื่อสินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามสรรพคุณที่อ้างไว้ การส่งมอบก็จะหยุดชะงัก ทำให้ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นการมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีจะทำให้ขจัดปัญหาตั้งแต่ต้นได้ ระบบการบันทึกข้อมูลคุณภาพสินค้าจะต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะลดปัญหาของเสีย และแก้ไขปัญหาคุณภาพอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ในกระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพจะได้กล่าวต่อไปในภายหลัง

13.3 ข้อมูลการขาย
การจัดเก็บข้อมูลยอดขายอย่างละเอียด เช่น สินค้าที่ขาย ลูกค้าที่ซื้อ วันเวลาที่มีการซื้อ-ขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ราคา วันเวลาการส่งมอบ การเก็บเงิน เป็นต้น จะทำให้คุณ สามารถอ้างอิงถึงข้อมูลการซื้อขายได้อย่างถูกต้อง และยังมีประโยชน์ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้

13.4 ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
นอกจากข้อมูลการขายแล้ว ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินทุกประเภทด้วยเช่น ตัวเลขการจ่ายเงินซื้อสินค้าทุน การจ่ายภาษี เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ต่างๆ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไป

14. แผนสำรองฉุกเฉิน และการปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทันสมัย
ในโลกแห่งความเป็นจริง ความไม่แน่นอน และความเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างลาออกกระทันหัน ลูกค้าเปลี่ยนความต้องการ เครื่องจักรเสียหายในช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือคุณเกิดมีความคิดใหม่ๆ เป็นต้น การดำเนินธุรกิจ อาจไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ดังนั้น คุณควรคิดหาแผนสำรองขึ้นไว้เพื่อเตรียมรับมือกับข้อผิดพลาด หรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมาก่อน และแผนธุรกิจของคุณควรมีความยืดหยุ่น และต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา โดยที่คุณจะต้อง
· ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ
· ตรวจสอบแผนธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
· ปรับปรุงแผนธุรกิจใหม่หากจำเป็น
· แต่งตั้งบุคลากรในองค์กร ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เช่นผู้จัดการโรงงานทำหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคนิค เทคโนโลยีใหม่ๆ และพนักงานขายทำหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด เป็นต้น
· เจ้าของ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่สูงสุด ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
· เมื่อการตัดสินใจเกิดการผิดพลาด ให้ตัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทันที และให้ศึกษาจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

15. แผนดำเนินการ
แผนดำเนินการ คือ การกำหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่จะดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าเราได้ลงมือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ดังตัวอย่าง

กิจกรรม
ปี 2545
มค
กพ
มีค
เมย
พค
มิย
กค
สค
กย
ตค
พย
ธค
ด้านการตลาด
ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์
ศึกษาลูกค้า และคู่แข่ง
ทำแผนส่งเสริมการขาย
ติดต่อลูกค้า รับใบสั่งซื้อ
ด้านการผลิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์
ศึกษาวิธีการผลิต
จัดซื้อวัตถุดิบ
เริ่มผลิต
ด้านการเงิน
วิเคราะห์ความเป็นไปได้
จัดทำแผนการกู้ยืม
ติดต่อสถาบันการเงิน
กู้ยืมเงิน
ด้านบุคลากร
ศึกษารูปแบบองค์กร
จ้างคนงาน
ฝึกอบรมคนงาน
ประเมินผลงานศูนย์ฝึกอาชืพออนไลน์


อาจารย์ชัชศูนย์ฝึกวิชาชีพออนไลน์
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ออนไลน์

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๘๙-๐๕๘๘๕๘๕ ๐๘๖-๕๐๐๗๓๔๕

เรามีวีซีดี ซึกอาชีพซึ่งเราแบ่งเป็นหมวดหมู่
..............................................................

อาจารย์ชัชศูนย์ฝึกวิชาชีพเพื่อประชาชน
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ออนไลน์
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกวิชาชีพนี้
1. เราอยากให้ท่านมีธุรกิจของตนเอง
2. เราสอนและบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ อยางมืออาชีพ
3. เราจีงสอนการทำแผนธุรกิจ BUSINESS PLAN ให้ท่านก่อนเพื่อจะได้ทำธุรกิจอย่างมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน
4. เราจะทำให้ฝันของท่านเป็นจริง(มีร้านของตนเอง)
5। เราเตรียม 2 สิ่งนี้ให้ท่านที่ดีที่สุดและเราตั้งใจ เชื่อว่าท่านที่ศึกษา 2 สิ่งนี้แล้วก็สามารถเปิดร้านของตัวเองได้ ।1 การทำแผนธุรกิจ 2 VCD อาชีพ ถ่ายทำขั้นตอนการทำธุรกิจแบบเจาะลึก 6। วิสัยทัศน์ของเรา

.


เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีบัญหา การพัฒนายั่งยืน
7. ที่ศูนย์กลางการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
8.ไม่ได้มุ่งหวังเป็นการค้าเป็นหลัก
9.หวังให้สังคมไทยมีเศรษฐกิจที่ดี
10. ผู้เข้ามาในเวปนี้สามารถตั้งร้านทำธุรกิจเลี้ยงตนได้
11. เป็นทางเลือกของคนที่อยากมีธุรกิจ
12 .เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาชีพแบบเจาะลึก
ด้วยความปราถนาดี
ด้วยอยากให้คุณมีอาชีพ-รายได้ดี
อาจารย์ชัช
089-058-85-85 086-500-7345
VCD อาชีพของเราไม่มีวางจำหน่าย สนใจต้องสั่งทางโทรศัพย์และเราจัดส่งทางไปรษณีย์ เท่านั้น

เพราะอยากให้ท่านมีอาชีพและเปิดร้านได้
สอนอย่างเป็นขั้นตอนเหมือนมีครู มาสอนที่บ้านท่าน เรียนทวนไปทวนมาจนกว่าจะเข้าใจ เปิดร้านได้อย่างแน่นอน
ให้ความพยายามทำงานให้สำเร็จครับ
ข่าวสารของร้านค้า
รวมหมวดหมู่อาชีพ
เรามี VCD สอนให้ท่านเป็นเถ้าแก่ / เจ้าของกิจการมืออาชีพ
สอนเป็นขั้นตอน สามารถดูซ้ำ เรียนทวนไป ทวน มาจนกว่าจะเป็น แบ่งเป็นหมวดวิชา ต่างฯ ทั้ง อาหาร ช่าง ฯลฯ
อาหาร
เครื่องดื่ม
เกษตร
ศิลป์
ขนม
น้ำยา
เคล็ดลับ

.........................................................................................

อาชืพที่มีอยู่มากมายเช่น

หมวดอาหาร หมวดอื่นฯ หมวดการเกษตร

A
1.ขนมปังเนยสด
2.แยมโรลผลไม้รวม
3.ขนมปังไส้กรอก
4.เทโพผักบุ้งปลาแห้ง
5.โดนัสไส้กรอก
6.เค้กกล้วยหอม
7.แยมโรลใบเตย
8.โดนัลน้ำตาล9.การทำลูกชิ้นเห็ดหอม
10.แกงหมูเทโพ,ไก่ทอด,ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับ
11.เห็ดนางฟ้า
12.ลูกชิ้นพะแนง,ผักเขียวตุ๋นเห็ดหอมซี่โครงหมู,เปรี้ยวหวานทะเลรวมมิตร
13.แกงส้มแตงโมอ่อน ,มะระยัดไส้,ห่อหมกทะเลทอด
14.แกงเผ็ดกุ้งใส่ฟักทอง,ไข่ซ่อนรูป,ต้มยำขาหมู
15.ไก่ตุ๋นมะนาวดอง,ผัดเผ็ดซี่โครงหมู
16.น้ำพริกอ่อง,ปลาเก๋าราดพริก,แกงจืดเต้าหู้หลอด
17แกงพริกไก่,ปลาทูต้มส้ม,ปลาหมึกยัดไส้
18.แกงป่ามะเขืออ่อน,ผัดพริกกุ้ง,ไข่ตุ๋น


B
1. น้ำยาซักแห้ง,ปรับผ้านุ่ม
2. ดอกไม้กระดาษย่น
3. เพ้นท์แก้ว
4. ภาพพิมพ์กระจก
5. ทำเทียนหอม
6. แกะเทียน
7. แกะไม้
8. แกะปูนปาสเตอร์
9. ภาพพิมพ์เศษวัสดุ
10. ภาพพิมพ์ลูกกลิ้ง
11. ภาพพิมพ์ใบไม้
12. ภาพพิมพ์แกะไม้
13. ใบตองบายศรี
14. ของชำร่วยพวงกุญแจเรซิ่น
15. สานปลาตะเพียน
16. สานใบลาน
17. ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย
18. แยมโรล
19. สานตระกร้า
20. น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาดับกลิ่น
21. การแช่กระดาษทิชชูเพื่อทำกล่องใส่ปากกา
22. ดอกไม้ประดิษฐ์,ดอกไม้ใบยางพารา
23. หมวกเม็กซิกัน

C
1. ปลูกบล็อกโคลี
2. การปลูกฝรั่ง
3. การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
4. การปลูกมะลิ
5. การปลูกผัก
6. เห็ดบอนขาว
7. การปลูกมันเทศ
8. การปลูกแครอท
9. การปลูกพริก
10. การปลูกชะอม
11. การปลูกดาวเรือง
12. การผลิตปุ๋ยหมักในนาและอุตสาหกรรม
13। การปรับปรุงดินเค็ม

............................................................................
ตัวอย่าง อาชีพที่ท่านสามารถเรียนรู้และไปประกอบอาชีพได้เลย
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายอาชีพที่ทำเงิน และลงทุนไม่มาก ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ในภาวะเศรษฐ์กิจแบบนี้ มาเป็น เจ้าของกิจการกัน
สนใจ
โทร 089-0588585 086-5007345 อ.ชัช

..........................................................................................
1.หมวดอาหาร
เปิดร้านข้าวขาหมูรวยกันมามากแล้วจากคำแนะนำของอาจารย์ชัช
ขายข้าวขาหมู
เงินลงทุน :
ประมาณ 8,000 บาท(รถเข็น 4,000 บาท เดาแก๊ดพร้อมถัง 2,000บาท ต้กระจก 1,000 บาท)
รายได้ :
ประมาณ 20,000 บาท/เดือน
วัสดุอุปกรณ์ :
น้ำเข็น เตาแก๊ดพร้อมถัง หม้อข้าว หม้อต้มขาหมู ตะแกรงวางปากหม้อ ทัพพี มีด เขียง ตู้กระจก ถุงพลาสติก ยางรัดถุง
ส่วนผสม :
ข้าวสารหุงสวย
1
หม้อ
ขาหมู
2
ขา
รากผักชี
10
ราก
ผงพะโล้
3
ช้อนโต๊ะ
ซีอิ้วดำ
1/2
ถ้วยตวง
น้ำตาล
1/2
ถ้วยตวง
ผักกาดดอง
1/2
กิโลกรัม
กระเทียม
5
หัว
พริกไทย
20
เม็ด
ซีอิ้วขาว
1
ถ้วยตวง
น้ำปลา
2
ซ้อนโต๊ะ
ผักชีหั่น
1
ถ้วยตวง
ยอดผักคะน้า
1/2
กิโลกรัม
วิธีทำ :
นำขาหมูสดไปย่างไฟให้หนังไหม้เกรียม ใช้มีดขูดออกให้หมด แล้วไปใส่หม้อท่วมขาหม
โขลกกระเทียมและพริกไทยให้ละเอียด ใส่ลงในหม้อขาหมู พร้อมทั้งใส่รากผักชี ผง พะโล้ ซีอิ้วขาว ซีอิ้วดำ น้ำตาลและน้ำปลา นำขึ้นตั้งไฟ ใช้ไฟแรงพเดือดลดไฟอ่อน เคี่ยวจนขาหมูเปื่อย ตักขาหมูขึ้น เฉือนเอาแต่เนื้อวาง พักไว้บนตะแกรงที่วางไว้บนปากหม้อ
นำผักกาดดองต้มน้ำเปล่า เคี่ยวจนเปื่อย จึงเอาผักขึ้น นำไปเคี่ยวในน้ำขาหมูต่อ เพื่อให้ น้ำขาหมูเข้าไปในเนื้อผักกาดดอง แล้วจึงจึงตักขึ้นภาชนะไว้
นำยอดผัดคะน้ำไปลวก หั่นเป็นชิ้นยาวพอประมาณใส่ภาชนะไว้
ตักข้าวใส่จาน หั่นขาหมูเป็นชิ้นพอคำวางไว้ข้าวในจาน พร้อมกับตักผักกาดดองและ ยอดผักคะน้าลวกกวางในข้าง ๆ โรยหน้าด้วยผักชีหั่นและตักน้ำจจิ้มใส่ถ้วยเล็กๆ เสิร์ฟพร้อมกัน
ถ้าตักใส่ถุงขาย ให้ตักน้ำและขาหมูใส่รวมกันในถุโรยหน้าด้วยผักชีหั่น ส่วนผักกาดดองและยอดผักคะน้าลวกให้แยกต่างหาก
ส่วนผสมน้ำจิ้ม :
น้ำส้มสายชู
1
ถ้วยตวง
น้ำตาลทราย
2
ช้อนดโต๊ะ
เกลือป่น
1/2
ช้อนโต๊ะ
กระเทียม
10
กลีบ
พริกชี้ฟ้าแดง
10
เม็ด
วิธีทำ :
นำน้ำส้ม น้ำ ตาลทราย เกลือป่น ใส่หม้อ ตั้งไฟอ่อน ๆ คนให้ละลาย แล้วยกขึ้น ใส่กระเทียมและพริกสดที่โขลกละเอียด คนให้เข้ากัน ชิมดูให้มีรสเปรี้ยวนำ ส่วนรสเค็ม หวานและเผ็ดเล็กน้อยก็พอ
ตลาด/แหล่งจำหน่วย :
ตลาดทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร แหล่งชุมชน
ข้อแนะนำ :
เพื่อเพิ่มความน่ารับประทาน อาจใส่ไข่ต้มลงไปน้ำขาหมู เพื่อให้เป็นไข่ พะโล้ และผ่าครึ่งเป็น 2 ชิ้น จัดใส่ในจานข้าวขาหมู
2. เปิดร้านขายไอติมกะทินี้ก็รวยได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นรายได้เสริมก็ดี อ.จ.ทำแล้วรายได้ดีครับ ไม่หวงความรู้อยากให้ลองทำดูครับ


ขายไอศครีมกะทิ
เงินลงทุน :
ครั้งแรกประมาณ 8,500 บาท ขึ้นไป
รถเข็น ราคาประมาณ 1,500 บาท เครื่องตักไอศครีม ราคา 4,5000ท บาท ขึ้นไป
ถังใส่ไอศครีม ราคา 1,6000 บาท ที่ตักไอศครีม ราคา 200-600 บาท
รายได้ :
ประมาณ 500 บาท/วัน
อุปกรณ์ :
รถเข็น ถังใส่ไอศครีม เครื่องปั่นไอศครีม ที่ตักไอศครีม ขวดโหล ไม้พาย ถ้วย
ช้อนพลาสติก ขนมปัง ถ้วยโคน นมสด ถั่วลิสงคั่ว
แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ :
เครื่องปั่นไอศครีม, ถังใส่ไอศครีม - คลองถม ที่ตักไอศครีม
ตลาดพญาไท, วงเวียน 22 ถ้วยใส่ไอศครีม, ช้อน - ตลาดมหานาค
ส่วนผสม :
มะพร้าว
10
กิโลกรัม
น้ำตาล 5 กิโลกรัม
นมผง
1/2
กิโลกรัม
ขนุนและเผือก (หั่นแล้ว),ลอดช่อง อย่างละ 1/2 กิโลกรัม
วิธีทำ :
ต้มน้ำใบเตยให้เดือด ตักน้ำเดือด 2 ขัน ผสมกับน้ำธรรมดา 2 ขัน (ขันขนาดเบอร์ 20)
นำมาคั้นกับน้ำมะพร้าว จะได้กะทิ 4 ขัน ตักใส่ภาชนะไว้ แล้วคั้นกับน้ำปริมาณเท่าเดิม
(จะได้กะทิอีก 4 ขัน ) นำกะทิทั้งหมด 8 ขัน มาผสมกับน้ำตาลและนมผง ละลายให้เข้ากัน
กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำไปปั่นในถังปั่นไอศครีม
วิธีปั่น :
ใช้ถังปั่นไอศครีม โดยมีน้ำแข็งทุบใส่อยู่รอบ ๆ ถัง โรยเกลือเม็ดลง
ในน้ำแข็งแล้วปั่นไอศครีมประมาณ 15 นาที เมื่อเริ่มมีการฝืด แสดงว่าไอศครีมได้แข็งตัวลงแล้ว
(ขณะที่ปั่นไอศครีม ถ้าน้ำแข็งรอบถังละลาย ต้องเติมและโรยเกลือไว้ด้วยทุกครั้ง)
จากนั้นตักไอศครีมจามถังไอศครีม ใส่ขนุน ลอดช่อง เผือก
ใช้ไม้พายด้ามยาวคนให้เข้ากัน ใส่น้ำแข็งและเกลือในถังนอกรอบ ถังไอศครีม
นำผ้าคลุมน้ำแข็งให้มิดชิอ เพื่อรักษาอุณหภูม
ตลาดจำหน่าย :
แหล่งชุมชน เช่น ปากซอย หมู่บ้าน
ข้อแนะนำ :
เครื่องที่รับประทานกับไอศครีม ควรมีหลาย ๆ ชนิด เช่น ข้าวเหนียว ลูกชิด มันเชื่อม ถั่วแดง ลูกบัว เป็นต้น
ควรใส่เครื่องไอศครีมในขวดโหลที่ใส สะอาด ชวนให้น่ารับประทาน
เมื่อตักไอศครีมใส่ถ้วย หรือขนมปัง ควรโรยนมสดและถั่วลิสงคั่วบนหน้า ไอศครีมด้วย
สถานที่ฝึกอบรม :
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โทร. 942-8460, 579-2294 ต่อ 219-222
มูลนิธิลุขาวไขอาชีพ โทร.538-3981
3. เปิดร้านก๋วยเตียวผัดไทยสูตรอาจารย์ชัชรวยกันมามากต่อมากแล้ว

ขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
เงินลงทุน :
ครั้งแรกประมาณ 6,500 บาท(รถเข็น 3,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,500 บาท )
รายได้ :
ประมาณ 25,000 บาท/เดือน
อุปกรณ์ :
รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง กระทะ ตะหลิว
ส่วนผสม :
ก๋วยเตี๋ยวเส้น
1
ถ้วยตวง ไข่
1
ฟอง
ใบกุยช่ายหั่น
1/2
ถ้วยตวง เต้าหู้แข้งหั่นเล็ก
1/4
ถ้วยตวง
น้ำตาลปี๊บ
2
ช้อนโต๊ะ น้ำมัน
3
ช้อนโต๊ะ
น้ำส้มสายชู
1
ช้อนโต๊ะ โต๊ะกุ้งแห้งฝอย
1
ช้อนโต๊ะ
ถั่วงอก
1/2
ถ้วยตวง ถั่วลิสงคั่วป่น
1/4
ถ้วยตวง
หัวผักกาดเค็มหั่น
1
ช้อนโต๊ะ น้ำปลา
2
ช้อนโต๊ะ
น้ำมะขามเปียก
1
ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ :
นำเส้นก๋วยเตี๋ยวแช่น้ำจนอิ่ม
ใส่น้ำมันลงกะทะตั้งไฟให้ร้อน นำเส้นก๋วยเตี๋ยวลงผัดเติมน้ำเล็กน้อย เพื่อให้ เส้นนุ่ม ปรุงรสด้วนน้ำตาล น้ำปลา น้ำส้มสายชู น้ำส้มมะขาม ตอกไข่ใส่ ใส่กุ้งแห้งฝอย ผักกาดเค็ม เต้าหู้ ใบกุยช่าย ถั่วงอก ถั่วลิสง ผัดให้สุก
เครื่องเคียง :
ถั่วงอกดิบ หัวปลี ต้นกุยช่าย มะนาวฝานเป็นชิ้น
สถานที่ฝึกอบรม :
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช โทร.281-0545,282-8531-2
ชมรมขาวไขอาชีพ โทร.538-3981
ข้อแนะนำ :
เส้นก๋วยเตี๋ยว ถ้าใช้เส้นจันทร์ จะน่ารับประทานยิ่งขึ้น หรือใช้วุ้นเส้นหรือไม่ใส่เส้น ตามลูกค้าต้องการ
ใส่กุ้งสด หรือปลาหมึกสดเพิ่มเติมได้ตามลูกค้าต้องการ
ถ้าต้องการทำปริมาณมาก ให้เพิ่มอัตราส่วนต่าง ๆ ขึ้นตามส่วน
ควรขายคู่กับหอยทอด เพื่อเป็นการเสริมรายได


ขายไก่ย่าง
เงินลงทุน :
ประมาณ 4,000 บาท ( รถเข็นราคาประมาณ 3,000 บาท )
รายได้ :
ประมาณ 800 บาท / วัน
วัสดุ / อุปกรณ์ :
รถเข็นเตาถ่าน ตะแกรงกะละมัง หม้อ ไม้เสียบไก่ ถ่งพลาสติก
ส่วนผสมไก่ย่าง :
ไก่สด
3
กก.
รากผักชีหั่น
2
ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น
2
ช้อนชา
น้ำตาลทราย
1
ช้อนโต๊ะ
กระเทียม
20
กลีบ
พริกไทย
10
เม็ด
ซีอิ้วหวาน
1
ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ :
นำไก่สดเป็นชิ้น ๆ ได้แก่ น่อง ขา ปีก สะโพก ตับ กึ๋น มาคลุกเคล้ากับพริกไทย กระเทียม รากผักชี ที่โขลกละเอียดแล้ว ใส่เกลือป่น ซีอิ้วหวาน และน้ำตาล ทราย คลุกให้เขากัน หมักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วจึงนำมาเสียบไม้ ปีก น่อง ขาสะโขลก เสียบชิ้นละไม้ สำหรับตับแบะกึ๋นเสียบไม้ละ3-4 ชิ้น จากนั้นนำมา ย่างเตาถ่านไฟปานกลาง ถ้าไฟแรงเกิน โรยด้วยขี้เถ้า ย่างสุกเกรียมทั้ง 2 ด้าน แต่อย่าให้ไหม
ส่วนผสมน้ำจิ้ม :
น้ำจิ้มหวาน
พริกชี้ฟ้าแดงโขลกละเอียด
1
ช้อนโต๊ะ
น้ำกระเทียมดอง
1/2
ถ้วยตวง
น้ำตาลปิ้บ
2
ถ้วยตวง
เกลือป่น
2
ช้อนโต๊ะ
น้ำสายซู
3
ถ้วยตวง
น้ำจิ้มแจ่ว
พริกป่น
5
ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาว
1
ถ้วยตวง
น้ำปลาร้า
2
ช้อนโต๊ะ
ต้นหอม ผักชีหั่น
2
ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา
1
ถ้วยตวง
หอมหัวแดงซอย
1
ช้อนโต๊ะ
ข้าวคั่ว
2
ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ นำส่วนผสมทุกชนิดผสมรวมกันให้เข้ากัน (น้ำปลาร้าจะไม่ใส่ก็ได้)
ตลาด/ แหล่งจำหน่าย :
ตลาดทั่วไป แหล่งชุมชน
ข้อแนะนำ :
ควรขายควบคู่กับข้าวเหนียวนึ่งหรือส้มตำ เพื่อเสริมรายได้
ขายข้าวเหนียวหมูย่าง
เงินลงทุน :
เงินทุนเริ่มแรกประมาณ 3,600 บาท (รถเข็น 3,000 บาท เตาถ่านและตะแกรงย่าง 100 บาท )
รายได้ :
ประมาณ 6,000 บาท / เดือน
อุปกรณ์ :
รถเข็น เตาถ่านและแกรงย่าง ไม้เสียบหมูย่าง ถุงพลาสติก
เครื่องปรุง :
หมู
1
กิโลกรัม
กะทิ
1/2
ถ้วยตวง
น้ำปลา
2
ช้อนโต๊ะ
น้ำตาล
1
ช้อนโต๊ะ
ซีอิ้วดำ
1
ช้อนชา
รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขกละเอียด
1-2
ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ :
หั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นบาง ๆ กว้าง 1 นิ้วฟุต ยาว 3 นิ้วฟุต นำมาคลุกกับน้ำปลา
น้ำตาล ซีอิ้วดำ กระเทียม พริกไทย รากผักชี หมักไว้ 1 ชั่วโมง นำหมูมาเสียบ
ไม้ย่างไฟกลาง ขณะที่ย่างพรมหัวกะทิ ย่างจนสุกได้ที่
ข้าวเหนียว
นำข้าวเหนียวประมาณ 2 กิโลกรัม แช่น้ำไว้ค้างคืน จึงค่อยซาวน้ำทิ้ง แล้วจึง
โดยใส่น้ำอย่าให้ท่วมข้ามเหนียว นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมง
แหล่งจำหน่าย :
ตลาด แหล่งชุมชน
ข่อแนะนำ :
ถ้าบริเวณที่อยู่อาศัยเป็นทำเลที่เหมาะกับการค้าขาย ก็ไม่ต้องซื้อรถเข็น ทำให้ประหยัดเงินลงทุนได้
ทำให้สะอาดน่ารับประทาน และใช้เนื้อหมูสด ๆ ไม่ผสมสีหรือสารกันบูด